Cách chuyển Port HTTP thành Sock5 Proxy US  tại v2.proxyviet.net

bạn mua proxy US trên site mặc định là dạng Http
Vidu Cổng HTTP : 192.168.1.1:56789:Proxyviet:Proxyviet
Chuyển thành Sock5 thay port: 
192.168.1.1:55555:Proxyviet:Proxyviet

HTTP -> SOCK5

56789 -> 55555
1900 -> 1901
6868 -> 6969