Cách chuyển Port HTTP thành Sock5 Proxy Việt Nam  tại v2.proxyviet.net

bạn mua proxy VN trên site mặc định là dạng Http
Vidu Cổng HTTP : 192.168.1.1:3333:Proxyviet:Proxyviet
Chuyển thành Sock5 thay port: 
192.168.1.1:3113:Proxyviet:Proxyviet

HTTP -> SOCK5

3333 -> 3113 hoặc 55555

34567 -> 55555

56788 -> 55556

23456 -> 1080

56789 -> 55555

6789 -> 5555

2021 -> 2022

2022->2023

2023 -> 2024

3022 -> 3023

4022 -> 4023

5022 -> 5023

22222 -> 33333

2468 -> 3579

12345 ->  55555 hoặc 44444

7777 -> 8888

60000 -> 50000