CÁCH BẢO MẬT: THAY ĐỔI PORT MẶC ĐỊNH DỊCH VỤ REMOTE DESKTOP
     Thay đổi port (cổng) mặc định của Remote Desktop, thay vì sử dụng port 3389 chuyển sang dùng 1 port bất kỳ (nên nằm trong khoảng 1000-65000 và cần tránh các port mặc định) ở bài hướng dẫn này mình sẽ thử với port 43253. Hiện tại trên mạng các bài hướng dẫn hầu hết rất thủ công và mất thời gian làm các bạn lười làm (với những bạn sử dụng nhiều VPS). Nên bên mình đã biết sẵn 1 đoạn script, các bạn chỉ cần mở Powershell có sẵn trong Windows và chạy nó. Lưu ý: script chỉ hoạt động với Powershell, CMD sẽ không hoạt động.
o Mở Powershell:


-  Paste dòng lệnh này vào Powershell:
netsh advfirewall firewall add rule name="Remote Desktop Service" dir=in action=allow protocol=TCP localport=43253
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 43253
shutdown /r /t 0

-  Lưu ý: Thay đổi 43253 bằng port mà bạn muốn, sau khi chạy lệnh chờ khoảng 30s cho VPS khởi động lại. Sau đó bạn có thể đăng nhập bằng port mới. Nếu chỉ nhập IP mà không có port sẽ không thể kết nối được:
- Sau khi tiến hành đổi port đăng nhập bằng IP+Port mới. Ví dụ : 127.232.254.13:43253